Avtal

Lösullsisolering av snedtak

Allmänna avtalsvillkor – vad gäller?

1. Avtal

Isolerab AB/säljarens avtal gäller från den dagen då avtalet är signerad av kund

2. Förbehåll

Besiktningsman ger information om den bästa lösningen för dig som kund och för din fastighet.

Men det finns alltid en risk beroende på luftotätheter och förhållanden i värmesystem/ventilation
som kan påverka tryckbilden i huset vilket vi inte kan ta hänsyn till i vår leverans.

Du som kund ansvarar för att din ventilation är funktionell och tillräcklig i huset.

En tilläggsisolering ställer krav på fungerande ventilation i huset, Isolerab kan även erbjuda ventilation.

3. Pris

Priset är normalt fast för projektet. Har inget fast pris avtalats, sker debitering på löpande räkning. För ändring – och tilläggsarbeten äger Isolerab AB alltid rätt till betalning på löpande räkning efter muntlig eller skriftlig avtal av kund

4. Rot

Om det vid kontroll visar sig att kund inte har rätt till hela detta avdrag för ROT-arbeten, förbehåller vi oss rätten att omedelbart tilläggsfakturera er tidigare ej fakturerad arbetskostnad.

5. Tidpunkter för betalning

Fakturan skickas efter utför arbete med 10 dagars kredit från utförandedatum.

6. Beställning och ordererkännande

För att avtal skall anses ha kommit till stånd, krävs att beställningen skriftligen godkänts av kund. Bekräftelse på att beställning är inbokad kommer till kund via sms.

7. Tillägg

Om kund och säljare hos Isolerab AB gått igenom förutsättningar för beställningen men de påträffas omständigheter som medför extra kostnader, äger

Isolerab AB rätt att göra avbrott i arbetet i avvaktan på kontakt samt överenskommelse med kunden till följd av detta.

8. Tillämpliga bestämmelser m.m.

För leverans och installation tillämpar Ioslerab AB alltid i första hand särskilt avtalande villkor såsom dessa allmänna villkor. Därutöver tillämpas konsumenttjänstlagen och hantverkarformuläret 17.

I ansvarsgarantin 3år innebär det att du som kund har ett ansvar att en gång om året se över din vind.

Isolerab garanterar att allt arbete utförs i enlighet med branschstandard och att endast godkända material och produkter används i entreprenaden

9. Skadestånd på grund av dröjsmål eller fel på varan

Skadestånd på grund av dröjsmål eller fel på varan skall aldrig kunna omfatta förlust i näringsverksamhet. Såvitt inte detta särskilt och skriftligen avtalats, lämnar inte Isolerab AB någon särskild utfästelse om tidpunkt för leverans och installation.

10. Avbeställning av varan/tjänsten

Om köparen avbeställer varan/tjänsten innan den avlämnats, har säljaren rätt till skadestånd enligt tillämpad lag.

11. Köparens dröjsmål

Vid dröjsmål på kundens sida har Isolerab AB, under förutsättningar som anges i tillämpbar lag, rätt att hålla inne varan, kräva betalning eller häva köpet samt kräva skadestånd.

12. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Vid betalning efter förfallodag skall kunden erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen § 6 dvs. den vid varje tidpunkt gällande referensräntan med tillägg av 8 procent. Kunden skall, för det fall man ej betalar i tid, även erlägga avgift för lagstadgad påminnelseavgift

13. Övrigt

Vi följer Behörig lösulls rekommendationer under förbesiktning och installation. Kunden förklarar sig medveten om att Isolerab AB regelmässigt, innan bindande avtal ingås, äger rätt att ta kreditupplysning på köparen samt kan komma att lagra kundens personuppgifter enligt personuppgiftslagen, vilket kunden förklarar sig lämna sitt samtycke till.

Fler tjänster

Besiktningsmän - Isolerab
Tjänster tilläggsisolering - Isolerab
Tjänster mögelbehandling - Isolerab